Fysioterapia

Fysioterapia edistää asiakkaan aktiivista osallistumista hänelle merkityksellisiin arjen ja yhteiskunnan toimiin. Fysioterapian avulla vaikutetaan asiakkaan liikkumiseen, toimintakykyyn ja terveyden edistämiseen parantamalla tai ylläpitämällä vamman, kivun, sairauden, toimintahäiriön tai ympäristötekijöiden vuoksi alentunutta toimintakykyä. Yleisiä fysioterapian menetelmiä ovat terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen terapia, terveyttä ja toimintakykyä edistävä neuvonta ja ohjaus sekä apuvälinepalvelut.

Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapia on lääkinnällistä kuntoutusta jossa terapeutin tietotaito perustuu mm. neurologiaan, ortopediaan, fysiatriaan ja lapsen normaalin psykomotorisen kehityksen tuntemiseen eri ikäkausina. Lasten fysioterapiassa pyritään fysioterapian keinoin estämään tai minimoimaan vamman tai sairauden aiheuttamia vaikutuksia kehittyvään tuki- ja liikuntaelimistöön sekä eri terapiamenetelmin ja -tekniikoin vaikuttamaan monipuolisesti asento- ja liikemalleihin. Kulloinkin valittavaan menetelmään vaikuttavat aina lapsen ikä, kehitystaso sekä vamman tai sairauden laatu.

Fysioterapian tavoitteena on tukea lasta suoriutumaan liikkumisesta, päivittäisistä toiminnoista, leikistä ja vapaa-ajasta mahdollisimman omatoimisesti huolimatta liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttavista rajoitteista, lapsen ikä- ja kehitystaso huomioiden. Lapsen fysioterapia on tavoitteellista, useimmiten leikin varjolla tapahtuvaa kuntoutusta. Terapiamenetelmät valitaan yksilöllisesti terapian tavoitteiden, lapsen kehitysvaiheen sekä motivaation mukaisesti ja fysioterapeutti työskentelee asiakaslähtöisesti yhteistyössä lapsen ja tämän perheen, lääkärin sekä muiden terapeuttien kanssa. Yhteistyökumppaneina toimivat myös koulun ja päiväkodin henkilökunta, joiden kanssa fysioterapeutti suunnittelee lapsen kuntouttavan arjen toteutumista ja neuvoo liikkumisen apuvälineiden käytössä.

Lapsen fysioterapeutti käyttää työssään NDT, Bobath- lähestymistapaa (Neurodevelopmental Treatment) joka on tunnettu poikkitieteellinen neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. Se auttaa terapeuttia analysoimaan ja tulkitsemaan lapsen liikkumiseen ja toimintakykyyn liittyviä pulmia, jotka aiheutuvat neurologisen sairauden tai vamman aiheuttamasta poikkeavasta lihasjänteydestä kehossa. Tavoitteena on pyrkiä ratkomaan havaittuja pulmia terapiatilanteissa ja toimintaympäristössä sekä luoda laadukkaampaa terapiaa.

NDT, Bobath -vauvaterapia

NDT, Bobath- vauvaterapia on  lähestymistapa, jossa kulloinkin tarkoituksenmukaisella terapiaan valitulla tekniikalla tai menetelmällä pyritään tarjoamaan vauvalle monipuolisia kokemuksia erilaisista asennoista ja liikkeistä ja näin vaikuttamaan vamman tai sairauden aiheuttamaan poikkeavaan lihasjäntevyyteen ja poikkeaviin tai yksipuolisiin liikemalleihin. Tarkoituksena on yhdessä vanhempien kanssa tukea vauvan kehitystä esimerkiksi erilaisissa hoitotilanteissa, kannettaessa ja sylissä tai lattialla leikkiessä.