Terapeutit

Terapiasensossa sinua palvelee kolme ammattitaitoista terapeuttia. Voit tutustua meihin tarkemmin alta ja varata ajan soittamalla.

Tanja Hänninen

Fysioterapeutti NDT | Vauvaterapeutti | Neuropsykiatrinen valmentaja

Puhelin

Kielet

suomi, englanti, tukiviittomat, graafiset merkit

Olen työskennellyt lasten fysioterapeuttina vuodesta  2000 alkaen. Urani olen aloittanut erikoissairaanhoidossa eri ikäisten lasten parissa. Tämän jälkeen olen työskennellyt yksityisellä sektorilla lasten fysioterapiapalveluiden tuottajana lähes 20 vuoden ajan. Sopimuskumppaneitani ovat HUS ja KELA, mutta otan mielelläni vastaan myös yksityisiä asiakkaita.

Erikoisosaamiseni painottuu vauva- ja taaperoikäisiin lapsiin, sekä lasten ja nuorten vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Sittemmin olen kouluttautunut myös neuropsykiatriseksi valmentajaksi avartaakseni omaa lähestymistapaani myös neuropsykiatrsten asiakkaiden kanssa tehtävässä terapiatyössä.

Koulutukset
Fysioterapeutti (1999)
NDT, Bobath
NDT, Bobath vauvaterapeutti
Fasciamanioulaatio, Stecco (taso I)
Neuropsykiatrinen valmentaja
Muksuoppi
Neuraalikudoksen mobilisointi
Lasten TULES -oireet ja fysioterapia
Lasten ja nuorten alaraajan toiminnan ongelmat ja kuntoutus
Hartiarengas, yläraaja
Manuaalisen terapian keinot CP-vammaisen terapiassa
CP-vamman vaikutus kehittyvään tuki ja liikuntaelimistöön ja OMT:n mahdollisuudet
Alaraajan tuenta, Nancy Hilton
Alle kouluikäisen näkövammaisen lapsen  ohjaaminen ja kasvun tukeminen
Sähköärsytyshoidon käyttö neurologisen lapsen kuntoutuksessa
Lasten reumakoulutus
Lasten murtumahoidon koulutus
Kinesioteippaus
AAC-koulutus (Augmentative and Alternative Communication)
GAS-koulutus (Goal Attainment Scaling)
Positiivinen psykologia
Unettoman lääkkeetön hoito
Neuropsykiatrinen valmentaja
Työkokemus

Terapiasenso 2023 –
Coronaria Fysioterapia Oy 2019 –
Lasten terapia Verso 2009 –
Lasten terapiakeskus Terapeija 2004 –
HUS, Lasten ja nuorten fysioterapia 2000 –

Stiina Fast

Toimintaterapeutti | theraplay practitioner | Neuropsykiatrinen valmentaja

Puhelin

Kielet

suomi, ruotsi, englanti, tukiviittomat

Olen työskennellyt toimintaterapeuttina vuodesta 2004 lähtien. Omistaudun työssäni lapsille ja nuorille sekä heidän vanhempiensa tukemiseen. Olen koulutukseltani toimintaterapeutti, Theraplay-practitioner sekä neuropsykiatrinen valmentaja.

Työurallani olen työskennellyt lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa sekä lastensuojelussa että kehitysvamma-, autismiopetuksessa että nuoriso- ja aikuispsykiatriassa. Työskentelyyni on kuulunut yksilö- ja ryhmämuotoinen toimintaterapiakuntoutus, arviointityö sekä vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta tukeva työskentely niin yksityisellä kuin kunnallisellakin sektorilla. Konsultaatio, ohjaus ja kouluttaminen kuuluvat myös työnkuvaani.

Haluan kohdata asiakkaani myönteisesti – luovalla ja innostuneella otteella. Theraplay tukee myönteisten kohtaamisten rakentamista. Empatia ja toivon rakentaminen auttavat eteenpäin haasteellisissa hetkissä. Asiakkaan tulee tulla kohdatuksi omana itsenään ja saada käyttöönsä omat vahvuutensa arjessa. Traumaosaamiseni sekä psykiatrisesti ja – neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten toimintaterapeuttina, minulla on valmiudet tukea laaja-alaisesti oireilevia lapsia ja nuoria. Minulle on tärkeää, että pystyn antamaan arkea helpottavia keinoja ja menetelmiä, jotka edesauttavat arkea myös terapiakäyntien ulkopuolella, kotona ja koulussa tai päivähoidossa. Sopimuskumppaneitani ovat HUS ja Kela.

Sinun kohtaamisesi on minulle sydämen asia.

Koulutukset

Toimintaterapeutti (AMK)
Sertifioitu Theraplay practitioner
Neuropsykiatrinen valmentaja
Sensorinen integraatio A – ja B-osa
MIM-vuorovaikutushavainnointikoulutus
DDP-terapian peruskurssi
Traumaopintopiiri
Yhteisömetodiikka
Erityispedagogiikan perusopinnot approbatur
Positiivinen psykologia
Muksuoppi

Työkokemus

Terapiasenso 2023 –
Coronaria kuntoutus 2020 –
HUS Lastenpsykiatria 2019 –
Helsingin Diakonissalaitos lapsi- ja perhetyö 2011 –
Helsingin Diakonissalaitos lapsi- ja perhetyö 2006 –
Kanta Hämeen keskussairaala, toimintaterapia 2004 –

Tarja Tuomisto

Toimintaterapeutti | neuropsykiatrinen valmentaja

Puhelin

Kielet

suomi, englanti, tukiviittomat

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2004 ja työskennellyt lasten ja nuorten toimintaterapian parissa siitä alkaen. Työkokemusta on kertynyt erikoissairaanhoidosta lasten neurologian osastoilla toimintaterapia arvioinneista, lastensuojelussa ja perhekuntoutuksessa toimintakyvyn arvioinneista ja perheiden ja läheisten ohjaamisesta sekä lasten ja nuorten kuntoutuksesta yksityisellä puolella ammatinharjoittajana.

Pitkän työkokemuksen ja jatkuvan kouluttautumisen myötä erikoisosaamiseni on lasten ja nuorten toimintaterapiassa ja vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Asiakkaakseni ovat tervetulleita kaikki lastenneurologian ja neuropsykiatrian lapset ja nuoret, olipa kyseessä sitten liikuntavamma, kehityksen viivästymä, kehitysvamma, aistitiedon käsittelyn pulmat tai autismikirjon asiakkaat. Leikin, läsnäolon ja iloisen tekemisen kautta terapiassa löytyy motivaatio harjoitella kehitystason mukaisia taitoja ja vielä hankalilta tuntuvia uusia asioita. Haluan tukea jokaista asiakasta saavuttamaan oman tavoitteensa.

Minulla on sopimukset KELA:n ja HUS lastenneurologian ja psykiatrian ostopalveluun. Palvelen asiakkaita pääosin Espoon ja Kirkkonummen alueella.

Koulutukset

Toimintaterapeutti (AMK)
Neuropsykiatrinen valmentaja (30 op)
Leikki kohtaamispaikkana erikoistumisopinnot (30 op)
Poikkeavasti kehittyvien lasten ja nuorten (Poke) -kuntoutus (30 op)
Sensorinen integraatio A- ja B-taso
Theraplay-peruskurssi
ABA-käyttäytymisanalyysi
Vanhempien kanssa tehtävä työ MIM
Voimauttava vuorovaikutus
Alle kouluikäisten näkövammaisten kuntoutus
Lego Based therapy
Lasten jooga ja tietoisuustaidot terapiatyössä
Zones of Regulations itsesäätelyn tukena
SPM aistitiedon käsittelyn mittari -koulutus

Työkokemus

Terapiasenso 2023 –
Coronaria kuntoutus 2018 –
Lasten terapia Verso 2016 –
Helsingin Diakonissalaitos Lapsi- ja perhetyö 2012 –
HUS lastenneurologinen toimintaterapia 2005 –
Hämeenlinnan terveyskeskus, toimintaterapia
Käpylän kuntoutuskeskus, Synapsia, aivovauriokuntoutus