Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapian tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan selviytyminen hänelle merkityksellisistä ja tärkeistä päivittäisistä toiminnoista huolimatta toimintakykyyn vaikuttavista rajoituksista.

Lasten toimintaterapia

Lasten toimintaterapia on tavoitteellista, leikin varjolla tapahtuvaa kuntoutusta. Toimintaterapeutti työskentelee asiakaslähtöisesti lapsen, vanhempien ja muun lähiympäristön, kuten päiväkodin ja koulun henkilökunnan kanssa. Terapiamenetelmät valitaan lapsen motivaation ja kehitysvaiheiden mukaisesti. Yksilöllisen terapiaprosessin aikana terapiatilanteet luodaan lapsen kehitystarpeita vastaaviksi siten, että terapeutin tuki, terapiaympäristö ja käytettävät terapiavälineet innostavat lasta aktiiviseen ja kehitystä edistävään toimintaan. Kuntoutuksen tavoitteena on tukea lasta suoriutumaan ikätasoisista toiminnoista, leikistä, oppimisesta ja vapaa-ajasta mahdollisimman omatoimisesti. Terapiassa huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet ja pyritään mahdollisimman omatoimiseen tekemiseen huomioiden mahdolliset rajoitteet.

Toimintaterapian avulla voidaan tukea, vahvistaa ja kuntouttaa lapsen senso-, hieno- ja visuomotoriikan, havaintotaitojen sekä aistisäätelyn taitoja. Kuntoutuksessa voidaan harjoitella ja tutkia oman toiminnan ohjaamista, keskittymistä, tarkkaavaisuutta, käyttäytymisen ja tunteiden säätelyä, vuorovaikutusta ja itsetuntemusta.

Nuorten toimintaterapia

Nuorten toimintaterapiassa keskitytään nuoren asettamien tavoitteiden pohjalta vahvistamaan omatoimisuustaitoja, tunteiden- ja käyttäytymisen säätelyä, opiskeluvalmiuksia, vuorovaikutus- sekä kaveritaitoja. Nuorta tuetaan itsenäistymistaitojen kehityksessä ja mahdollistetaan onnistumiskokemusten kautta oman elämän hallinnan mahdollistaminen. Ympäristön huomioiminen on tärkeää ja toimintaterapia toteutuu usein nuoren arkiympäristössä.